Contacte


La coordinadora del consell de delegats i delegades és la Laura Pascual, professora del departament d'educació física de l'institut.

El seu correu electrònic de contacte és:

laurapascual@institutb7.cat

25 de set. 2008

Què és i què fa el Consell de Delegats?
A tots els grups de cadascun dels cursos hi ha un/a delegat/da i un/a sots-delegat/da escollits per votació. Els delegats són els representats dels alumnes i tenen diverses funcions que podeu trobar en el reglament de règim interior del centre (RRI)

El consell de delegats és l’òrgan que facilita la comunicació entre els alumnes i els òrgans de govern del centre i canalitza la participació de l’alumnat en la vida del centre. El consell de delegats està format pels delegats i sots-delegats de cada grup i pels representants dels alumnes en el consell escolar del centre.

El consell de delegats, coordinat per un professor (Roger Llovet), es reuneix periòdicament per tractar els diferents temes relacionats amb la participació de l’alumnat en la vida del centre.

Entre les competències del consell de delegats es poden destacar:
- Participar en l’organització d’activitats com festes tradicionals ( Castanyada, Nadal, Carnestoltes, Sant Jordi ), viatges finals de curs, activitats amb els alumnes dels centres de primària adscrits, etc.
- Col·laborar en la difusió i aplicació de mesures i normes que millorin la convivència i la vida en el centre.
- Informar als grups d’alumnes de les convocatòries de manifestació o vaga d’estudiants, tenint sempre en compte que la convocatòria ha d’estar justificada dins de l’àmbit escolar.
- Donar assessorament i suport als representants dels alumnes del consell escolar, als quals faran arribar la problemàtica específica de cadascun dels cursos.
- Elaborar informes per al Consell Escolar, bé a iniciativa pròpia o bé a requeriment d'aquest òrgan col·legiat.
- Ser informat amb antelació suficient respecte l'ordre del dia del Consell Escolar, i dels acords adoptats, amb la finalitat de difondre-ho a tots els cursos.
- Informar de les seves activitats a tots els membres del centre.
- Fer propostes a l’equip directiu sobre temes relatius a l'Institut.
- Canalitzar la informació rebuda i explicar-la a la resta de l'alumnat.