Contacte


La coordinadora del consell de delegats i delegades és la Laura Pascual, professora del departament d'educació física de l'institut.

El seu correu electrònic de contacte és:

laurapascual@institutb7.cat

9 de març 2018

Vaga d'estudiants: procediment d'actuacióLes normes d'organització i funcionament del centre (NOF), aprovades pel consell escolar, regulen el procediment a seguir quan hi ha una convocatòria de vaga o manifestació d'alumnes.


  1. S'ha de reunir el consell de delegats i delegades per valorar la convocatòria i decidir si es trasllada o no a les classes.
  2.  En cas que el consell de delegats hi estigui d'acord, la convocatòria es comentarà a cada grup,els alumnes que vulguin exercir el seu dret a vaga signaran el document adjunt, el delegat/da el complimentarà i el lliurarà a direcció (com a molt tard 24 hores abans de l'inici de la vaga)
  3.  La direcció del centre publicarà un comunicat al portal web del centre per informar a les famílies.
  4. Els alumnes de 1r i 2n ESO no poden fer vaga segons la normativa vigent.
  5. L'alumnat menor d'edat de 3r i 4t d'ESO, batxillerat i cicles formatius que segueixi la convocatòria haurà de portar a l'institut el dia posterior a la vaga una autorització signada pels seus pares o tutor/s legals en l'agenda escolar.
  6. L'alumnat major d'edat podrà justificar la seva absència signant en el full de signatures annex al comunicat que es lliura a la direcció del centre


Model comunicació vaga a direcció + full de signatures