Contacte


La coordinadora del consell de delegats i delegades és la Laura Pascual, professora del departament d'educació física de l'institut.

El seu correu electrònic de contacte és:

laurapascual@institutb7.cat

24 de nov. 2008

LA PARTICIPACIÓ DE L’ALUMNAT EN EL PROCÉS D’AVALUACIÓ

La participació dels Delegats/es com a representants de l’alumnat a les sessions d’avaluació pretén augmentar el coneixement que el professorat té del grup i a la vegada ha de servir perquè els alumnes coneguin de primera mà les valoracions i recomanacions generals que els adreça la junta d’avaluació.

Per tal de garantir l’eficàcia d’aquesta participació, us oferim algunes orientacions. Si us cal més informació, els tutors tenen una graella on s'explica quines són les tasques del tutor/a, els professors/es i de l'equip docent-junta d'avaluació, al llarg de tot el procés d'avaluació.1. DURANT EL TRIMESTRE:

- Els alumnes podeu plantejar al professor/a de cada matèria dificultats i dubtes.
- Si son qüestions que afecten tot el grup, els Delegats/es podeu plantejar el cas directament al professor/a de la matèria per intentar resoldre el problema.
Si és necessari, es pot demanar la intervenció del tutor/a del grup classe.


2. AL FINAL DEL TRIMESTRE:

- Professorat i alumnes fan una valoració del funcionament del grup classe (com a grup i/o individual) en aquella matèria.
- Us oferim algunes orientacions sobre què podeu parlar:
- Comunicació de les notes abans de la sessió d’avaluació, entenent que encara són provisionals i que poden estar sotmeses a canvis durant la sessió d’avaluació.
- Actitud general davant l’aprenentatge.
- Comportament del grup.
- Treball a casa i treball a classe.
- Rendiment i resultats del grup.
- Conclusions i recerca d’estratègies de millora.
- Si s’escau, parlar dels mateixos temes, però aplicats a alumnes concrets.
- Compromisos per part del grup i/o alumnes concrets.
- En cap cas s’ha d’entrar a qüestionar aspectes com els continguts marcats per la programació de la matèria o els criteris d’avaluació establerts.
- Els Delegats/es recolliu per escrit es temes tractats per portar-los a la sessió de tutoria prèvia a la junta d’avaluació.


3. A LA TUTORIA ANTERIOR A LA SESSIÓ D’AVALUACIÓ:

- Els Delegats/es presenteu els temes tractats i els acords als que heu arribat en la valoració del trimestre realitzada amb el professor de cada matèria.
- Amb l’ajuda del Tutor/a, en feu un resum i elaboreu les valoracions globals que explicareu a la junta d’avaluació.


4. A LA SESSIÓ D’AVALUACIÓ:

- Els Delegats/es assistiu a la primera part de la sessió d’avaluació.
- Heu d’evitar les intervencions improvisades; si no s’ha preparat prèviament a la tutoria, no podreu participar en la sessió d’avaluació.
- Els Delegats/es heu d’exposar el que s’hagi acordat a la tutoria prèvia, evitant expressar opinions personals.
- Heu de procurar realitzar valoracions globals del funcionament del grup, evitant el repàs "matèria per matèria".
- Recordeu que la sessió d’avaluació no és l’àmbit en el que s’han de plantejar o resoldre conflictes entre l’alumnat i un professor particular (això s’ha de tractar directament am el professor/a implicat i, si s’escau amb la mediació del tutor/a).
- Els Delegats preneu notes per transmetre a la resta del grup les valoracions i acords sorgits a la junta d’avaluació.


5. DESPRÉS DE LA SESSIÓ D’AVALUACIÓ:

- Els Delegats/es i el tutor/a expliqueu al grup els acords presos a la sessió d’avaluació.


6. A FINAL DE CURS:

- Valoreu amb el Tutor/a els següents aspectes:
- Actitud
- Hàbits de treball
- Rendiment del grup
- Funcionament sessions de tutoria.
- El delegat pot elaborar un resum amb les conclusions, els acords i les propostes de millora de cara al curs vinent, per, si s'escau, portar-les a la junta d’avaluació final.

GESTIÓ / CONSELL DELEGATS/ES