Contacte


La coordinadora del consell de delegats i delegades és la Laura Pascual, professora del departament d'educació física de l'institut.

El seu correu electrònic de contacte és:

laurapascual@institutb7.cat

6 d’oct. 2009

ELECCIONS DELEGATS GRUP CLASSE

Com sabeu, al llarg de la setmana del 13 al 16 d'octubre es realitzaran les eleccions de delegats i subdelegats dels grups classe.
En aquest mateix blog podeu trobar dos escrits amb més informació sobre el tema, així i tot, adjuntem el document que es va lliurar als representants dels alumnes a la primera reunió que es va fer aquest curs.


1. Quines són les funcions dels delegats/es?

1.1. El delegat/a és el representant de tot el grup classe.

1.2. Assiteix a les reunions del consell de celgats/es per aportar-hi les opinions, propostes, etc. del seu grup classe i les seves pòpies per posar-les en comú amb els altres Delegats/es.

Aquestes reunions es convoquen per mitjà de cartells que es pengen a les paretes de l’IES, com a promig, cada 15 dies (i també via email); es fan en hora de pati o els dimecres/divendres al migdia, fora de l’horari escolar; duren, aproximadament, entre 30/45 minuts. En casos especials es convoquen en horari de classe.
Normalment, es convoquen per separat les d’ESO i les de C. Formatius i Batxillerat.
En elles s’organitzen les diferents festes que es realitzen al llarg del curs: Castanyada (o festa de benvinguda als de 1r d’ESO; Nadal; Carnaval; Sant Jordi; rebuda dels alumnes de 6è).
Es valoren i debaten (i si cal s’esmenen) aquelles Normes de convivència que afecten l’alumnat, sempre hi quan ho permeti la normativa oficial.
En elles es fan propostes de millores per l’IES, es debaten i s’arriben a acords (exemples: ús de la biblioteca-mediateca, IES-ecològic, tallers extra-escolars, reciclatge de llibres, manteniment i neteja aules, manteniment de plantes del pati i interiors, etc.).
Es participa -quan cal- en la redacció del SKAPA’T, la revista trimestral de l’IES.
S’informa i es debat sobre propostes que arriben de fora del centre: trobades de Delegats/es, activitats extra-escolars, jornades de protesta o de vaga, etc.
Es parla obertament d’altres temes que afectin l’IES, sempre i quan el consell de delegats/es sigui el marc adequat.
Es lliuren, s’esmenen i comenten les enquestes de valoració de final de curs.

1.3. Fa arribar al grup classe, en el marc de la tutoria, les propostes, acords, etc. del consell de delegats/es.

1.4. Participa en les sessions d’avaluació de les diferents matèries i en recull les valoracions de professors/es i alumnes; assisteix i participa com a delegat/a a les sessions d’avaluació de l’equip de professors/es (1r i 2n trimestre).

1.5. Participa, de forma voluntària, en les trobades de delegats/es d’altres IES de Badalona que organitza l’ajuntament de la ciutat.

1.6. D’entre tots els delegats/es, cada dos anys es fan eleccions, per escollir els representants dels alumnes en el Consell Escolar. El Consell Escolar és l’organisme més representatiu i amb més poder de decissió de l’IES; en ell hi participen:
Representants de l’equip de gestió
Representants de l’equip de professors/es
Representants de l’AMPA
Representant de l’Ajuntament de Badalona
Representants dels alumnes (tres).


2. Qui pot ser Delegat/a?

2.1. En principi, qualsevol alumne/a es pot presentar a les votacions del seu grup classe.

2.2. L’experiència, però, recomana que tingui algunes característiques ben definides:

- Responsable
- Que sàpiga expressar-se de forma clara i correcta.
- Que no es “talli” a l’hora d’expressar-se davant dels altres companys/es o professors/es.
- Que sigui portaveu de les opinions i propostes del grup classe i no només de les seves personals.
- Que sàpiga transmetre correctament al seu grup les propostes i opinions del consell de delegats/es i de les sessions d’avaluació.
- Que li agradi treballar en equip.


3. Algunes consideracions.

3.1. Proposem que fins el mes d’octubre els delegats/es siguin provisionals (en podrem dir “representants de classe”), especialment perquè els alumnes de 1r d’ESO encara no es coneixen prou bé.

3.2. Que a primers d’octubre es facin les eleccions definitives (en el ben entès que al llarg del curs el delegat/a pot canviar, perquè ell/a ho demani, perquè el grup classe no n’està satisfet, perquè heu decidit que es un càrrec trimestral, etc.).

3.3. És molt recomanable que cada grup tingui un delegat/a i un sotsdegat/a. Així poden assistit els dos a les reunions, fer torns, etc.

3.4. A partir d’aquest curs trobareua la pàgina web de l’IES Les actes de les reunions del Consell les trobareu a la pàgina web de l’IES (cal consultar-les!!).

3.5. En ser un càrrec que porta responsabilitat i feina, l’IES ho compensa amb una sortida gratuita -al cinema, teatre, etc.- en horari escolar.COORDINACIÓ CONSELL DE DELEGATS/ES