Contacte


La coordinadora del consell de delegats i delegades és la Laura Pascual, professora del departament d'educació física de l'institut.

El seu correu electrònic de contacte és:

laurapascual@institutb7.cat

9 de març 2018

Vaga d'estudiants: procediment d'actuació
Les normes d'organització i funcionament del centre (NOFC), aprovades pel consell escolar, regulen el procediment a seguir quan hi ha una convocatòria de vaga o manifestació d'alumnes.

En el document adjunt podeu trobar aquest procediment on s'explica com han d'actuar les diferents parts implicades: delegats, equip directiu, alumnes, pares i mares i professorat (pàgs. 83 i 84 de les NOFC).

Procediment d'actuació en cas de convocatòria de vaga d'estudiants

Model comunicació vaga a direcció + full de signatures